องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ว่าด้วยจรรยของข้าราชการและพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
22 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]11
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]10
24 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ก.ย. 2563 ]10
25 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]9
26 ประชาสัมพันธ์เฃิฐฃวนประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]11
27 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]11
28 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามผลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]9
29 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบริการประชาชน(งานร้องเรียนร้องทุกข์) ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]11
30 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]9
31 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหองคอกควาย หมู่ที่ 4 [ 13 พ.ค. 2563 ]12
32 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]8
33 ประชาสัมพันธ์ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]8
34 ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]8
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]9
36 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 1 พ.ค. 2563 ]8
37 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 1 พ.ค. 2563 ]10
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาCOVID-19 [ 13 เม.ย. 2563 ]10
39 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]10
40 ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]10
 
|1หน้า 2|3|4|5