องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564


ประชุมหารือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองช่างตาย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.โนนเพ็ด และอสม. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11